Algemene Voorwaaden

1 Definities

1.1. Creativators:Creativators, gevestigd te Herten onder KvK nr. 56769156.

1.2. Klant: degene met wie Creativators een overeenkomst is aangegaan.

3.3. Partijen: Creativators en klant samen.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Creativators.

2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Aanbiedingen en offertes van Creativators zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanvaarding

4.1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Creativators zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Creativators slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5 Prijzen

5.1. Alle prijzen die Creativators hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2. Alle prijzen die Creativators hanteert voor zijn of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Creativators te allen tijde wijzigen.

5.3. Verhogingen van de kostprijzen van diensten of onderdelen daarvan, die Creativators niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

5.4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Creativators vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

5.5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Creativators, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.6. Creativators heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

5.7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Creativators prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

6 Betalingen en betalingstermijn

6.1. Creativators mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.

6.2. De klant moet binnen 14 dagen na factuurdatum aan Creativators betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

6.3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Creativators de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

6.4. Creativators behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

7 Gevolgen niet tijdig betalen

7.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Creativators gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Creativators.
7.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Creativators zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Creativators op de klant onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Creativators, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Creativators te betalen.

8 Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9 Verrekening

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Creativators te verrekenen met een vordering op Creativators.

10 Verzekering

10.1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:

– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

– zaken van Creativators die bij de klant aanwezig zijn

– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

10.2. De klant geeft op eerste verzoek van Creativators de polis van deze verzekeringen ter inzage.

11 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Creativators enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

12 Uitvoering van de overeenkomst

12.1. Creativators voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
12.2. Creativators heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

12.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

12.4. Het is verantwoordelijkheid van de klant dat Creativators tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Creativators tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

13 Informatieverstrekking door de klant

13.1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Creativators.

13.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

13.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Creativators de betreffende bescheiden.

13.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Creativators redelijkerwijs verlengde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

14 Duur van de overeenkomst

14.1. De overeenkomst tussen Creativators en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand
14.3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van een bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Creativators schriftelijk in gebreke stellen.

15 Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand

16 Intellectueel eigendom

16.1. Creativators behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen , modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creativators (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

16.3. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot het juist uitvoeren van de dienst of diensten door te geven aan Creativators. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, platformen, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

 

16.4. Alle door Creativators in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Creativators totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

16.5. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Creativators niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website of platform, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website of platform.

16.6. Alle door Creativators ontwikkelde websites en grafische materialen kunnen door Creativators voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

16.7. Door Creativators of andere ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website of diensten blijven eigendom van Creativators.

16.8. Mocht er gebruik zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

16.9. Creativators zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

16.10. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Creativators van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
16.11. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door Creativators worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Creativators op verzoek tegen een nieuw exemplaar te verstrekken.

17 Geheimhouding

17.1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Creativators ontvangt geheim.

17.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Creativators waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Creativators schade kan berokkenen.
17.3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

17.4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor alle informatie:

– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

17.5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

18 Boetebeding

18.1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000

18.2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

18.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige van van schade.

18.4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Creativators waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

19 Vrijwaring

De klant vrijwaart Creativators tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Creativators geleverde producten en/of diensten.

20 Klachten

20.1. De klant dient een door Creativators verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
20.2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Creativators daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

20.3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Creativators in staat is hierop adequaat te reageren.

20.4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

20.5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Creativators gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

21 Ingebrekestelling

21.1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Creativators.

21.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Creativators ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

22 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Creativators een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Creativators verschuldigd zijn.

23 Aansprakelijkheid Creativators

23.1. Creativators is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

23.2. Indien Creativators aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

23.3. Creativators is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

23.4. Indien Creativators aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
23.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of g(gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

24 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Creativators vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

25 Recht op ontbinding

25.1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Creativators toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

25.2. Is de nakoming van de verplichtingen door Creativators niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Creativators in verzuim is.

25.3. Creativators heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Creativators kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven ome vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

26 Overmacht

26.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Creativators in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Creativators kan worden toegerekend in een van de wil van Creativators onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Creativators kan worden verlangd.

26.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook-doch niet uitsluitend-gerekend:

noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

26.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Creativators 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Creativators er weer aan kan voldoen.

26.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

26.5. Creativators is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

27 Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

28 Wijziging algemene voorwaarden

28.1. Creativators is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

28.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

28.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Creativators zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

29 Overgang van rechten

29.1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creativators.

29.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

30 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

30.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

30.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Creativators bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

31 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

31.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Creativators is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 oktober 2022

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is LeegTerug naar de shop